PLANETÁRIS EVOLÚCIÓ A GEOFIZIKÁBAN

Nem a Hold felelős az árapály jelenségért!

A bolygónk magja nem vas!

Az elektromágneses mezőt nem generátor hanem nukleáris erőmű gerjeszti!

Az elemeinket nem a Napból nyertük!

(here is no more english version)

7 évvel ezelőtt találtam meg az elveszettnek hitt Atlantiszt, ezt a titokzatos, misztikus és legendás kontinenst az Atlanti-óceán északi részén.

A feltárások már folynak, az USA pedig bejelentette vételi szándékát Dániának, amelynek jelenleg a tulajdonát képezi a terület.

A kutatásaim egy térkép elkészítésével kezdődtek… egy pontos és részletes, műholdas képekből összeállított Pangea-térképpel. 

Amikor megtettem felfedezésemet beléptem egy ajtón, ahol megannyi tudományos tévedésre találtam. Ezek közül a legelső a fekete lyukakkal kapcsolatos:

https://atillakingthehun.wordpress.com/2014/08/07/black-hole-mistakes/

Ebben az anyagban igyekeztem levezetni a csillagrendszerek kialakulását kezdve azzal, hogy egy kiöregedett galaxis hogyan válik egy fekete lyuk “áldozatává”.

A planetáris evolúció mintegy modellje a csillagevolúciónak de sokkal kisebb méretekben. Az akkréciós korongban kialakult “csillagmagok” gyakorlatilag a bolygók, majd azok holdjainak a belső magjai lesznek.

Ezek a csillagmagok lényegében egyfajta hidegfúziós elven jönnek létre, amelyben rendkívüli szerepe van az atomok magas frekvenciájú rezgésének, vagyis a kezdeti perdületnek (spin).

Mivel a csillag és az akkréciós korong egy inerciarendszert alkot, ezért az elemek perdülete nem a tömeg, hanem az átmérő függvénye és a mérettel fordítottan arányos. Tehát minél nagyobbra nő a planetáris mag annál lassúbbá válik a spinje.

Ez a folyamat a csillagevolúció következtében fordított sorrendben megy végbe:

tehát először a csillagmagok jönnek létre a Nebulában (illetve Globulában), majd a közvetlenül be nem épülő anyagot a csillagmag kisöpri az őt körülvevő akkréciós korongba. Ebből keletkeznek majd a bolygók és azok holdjai:

A planetáris evolúció során tehát rendkívül fontos szerepe van a bolygók magjának, hiszen ezek a magok generálják majd az elektromágneses erőteret.

Az elektromágneses erőtér védi meg a bolygó élővilágát a központi csillag erős radioaktiv- és gammasugárzásától, valamint az űrben általánosan jelenlévő kozmikus sugárzástól.

A geológia mai állítása szerint bolygónk működő magja olvadt vas, melynek perdülete forgó vasmagos generátorként állítja elő a mágneses erőteret.

this electromagnetic model is wrong!

A belső “vasmag” hőmérsékletét eddig 5000 és 6500 C fok közöttinek feltételezte a geológia. Azonban a metallurgia megállapította, hogy a vas 770 C fok fölött elveszíti mágneses tulajdonságát!

A mag ráadásul ezen a nyomáson (350 GPa – gigapascal) a geofizika szerint is elveszíti folyékony halmazállapotát és kikristályosodik! Emiatt a szilárd magot körülvevő olvadt mag több ezer km átmérőjű is lehet, s így a forgási sebessége mindössze duplája a kéreg fordulatszámának.

Ez azért fontos, mert a szilárd kristályos réteg az olvadt külső mag mentén képes csak kis súrlódással forogni. A kis fordulat, valamint a vas hiszterézis változása miatt pedig semmilyen mágneses energia nem keletkezhet!

Van egy másik érvem is a belső mag kis sebességű forgásának igazolására. Ez pedig az ár-apály jelensége. A hagyományos (rossz) elmélet szerint az ár-apály (más néven tengerjárás) jelenségét a Hold jelenléte idézi elő. Ez viszont teljes képtelenség, hiszen az ár és apály ciklusa 6 óra 12 perc, míg a Hold hatása ezt 12 óra alatt tudná produkálni!

Ráadásul a tudomány az árapály 6 órás ciklusát aképpen magyarázza, hogy egyszerre 2, egymással szemben fekvő területen alakul ki áradás illetve apály. Az egyik legképtelenebb magyarázat pedig erre a Föld centrifugális ereje, mely a Holddal ellentétes oldalon is előidézi a jelenséget. Az senkit nem zavar, hogy a jelenség nem az ellentétes oldalakon alakul ki egyszerre, hanem napi 2 ciklusban ugyanazon a területen!

Az árapály jelensége nem 2 statikus területet érint, hanem körkörösen halad át a bolygónkon, mégpedig naponta kétszer…

Az tehát teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a tengerjárást maga a Föld mozgása idézi elő, mégpedig annak perdületi precessziója:

Természetesen nem a kéreg precessziója idézi elő az óceánok mozgatását, hanem a belső szilárd mag perdülete! Ennek ciklusa pedig kiszámítható az árapály ciklusából, ami 6,2 óra. Így tehát 2×6,2=12,4 óra alatt tesz meg a mag egy teljes fordulatot.

Ha ezt a mozgást mi magunk is szeretnénk modellezni, akkor töltsünk vörösbort egy pohárba… A felét igyuk meg nyugodtan, majd forgassuk meg a poharat a kezünkben tartva. Amit látunk az pontosan a perdület precessziója hatására keletkező szintváltozás! A pohár pereme pedig maga a partvonal.

Most térjünk vissza a mag anyagára!

A planetáris evolúció során tapasztalt anomália bolygónk életében a belső mag melegedése. A Föld kora mintegy 4 milliárd évesre tehető. Ezen idő alatt a belső mag – amennyiben az vas, vagy bármilyen más elem – már kihűlt volna, hiszen arra sincs magyarázata az elavult geofizikának, hogy honnan szerezte a kezdeti hőjét!

Ha a szélsőséges körülmények között – melyek bolygónk belsejében uralkodnak – a vas (de a réz, vagy más egyéb fémek sem) nem hozhat létre elektromágneses erőteret, akkor mi az a fizikai jelenség, amely erre képes lehet??

Sőt, felmerül egy másik kérdés is, mely összefügg egy másik téves elmélettel a csillagevolúció kapcsán: hogyan jöttek létre a vasnál nehezebb atomok, ha a csillagfúzió során legfeljebb 56 atomsúlynál könnyebb atomok keletkezhetnek?? (a vas atomsúlya 55,8)

Elsőre úgy tűnik, hogy a 2 kérdés között nincs összefüggés, de szeretném bebizonyítani, hogy ez nem így van!

Amint azt már említettem a csillagevolúció és a planetáris evolúció csak a méreteiben eltérő, de funkcionálisan nagyon is hasonlatos.

A korábbi hibás hidrogén-fúziós működés azért is tarthatatlan, mert a hidrogén-hélium átmenet csakis 3 lépésben jöhet létre, hiszen a H egy, míg a He 4 atomsúlyú elem:

 1. H2+H2=2H2 ez nem más, mint a deutérium. 1 liter deutérium (nehézvíz) előállításához legkevesebb 1 köbméter normál víz szükséges!
 2. 2H+2H = H+3H ez a tricium. A természetben csak sugárzás hatására és egy nehezebb elem, pl. nitrogén béta bomlása során keletkezhet.
 3. 3H+2H=4He+H a D-T fúzió létrejöttéhez csaknem 100 millió C fok hőre és nagy nyomásra van szükség, ami a csillagok keletkezésénél nem áll rendelkezésre, ahogyan a víz sem!

Ha keletkezne is valamilyen szerencsés véletlen folytán hélium a H fúziója során ez a hélium akkor is elégne a milliszekundum tört része alatt a rendkívül magas hő miatt!

1951-re Spitzer befejezte az első hidrogénplazma-fúziós reaktor munkálatait, amit stellaratornak nevezett el (Sztellarátorstella latinul csillag). Első alkalommal csupán a másodperc törtrészéig működtette a berendezést, mert nem volt biztos abban, hogy nem fog-e hidrogénbombaként felrobbanni.

Egy fél másodpercre a hidrogéngáz szupernóvaként ragyogott fel, és hőmérséklete elérte a 40 millió °C-ot. A 60 cm átmérőjű berendezés összesen 2 másodpercig működött, majd a folyamat leállt, a plazma kihűlt.” (Wikipédia)

a stellarator elvi vázlata

Fentiek alapján talán megérthető, hogy a stelláris evolúcióban miért lehetetlen a hidrogén-fúzió működése, valamint miért lehetetlen bármiféle anyag keletkezése is e fúzió során.

Helyt kell adnunk azonban annak a rendkívül fontos hideg-fúziónak, amely a nebulákban tárolt hidrogénplazmát szupertömegű magokká egyesíti.

A szupersebességgel (közel a kritikus forgási sebességhez) pörgő hidrogén atomok és egyéb elemi részecskék (kvarkok, leptonok) olyan nehéz atomokat hoznak létre, amelyek akár 2000 atomsúlyúak vagy ettől nehezebbek is lehetnek.

Ezek a nehéz atomok hozzák létre tehát a stelláris magot, amely a születő csillag üzemanyagát adja majd…a nukleáris fisszió beindulását követően.

Hasonló szupernehéz magok alkotják az akkréciós korong anyagát is, melyben a bolygók és holdak fognak megszületni. Ne feledjük, a kiindulási anyagunk nem más, mint a forró hidrogén – de a folyamat mégsem azonos a hidrogén-fúzióval!

Nem áll rendelkezésünkre sem 100 millió C fokos hőmérséklet, sem pedig gigapascal erejű nyomás!

A keletkező magok méretét és atomsúlyát az alkotó atomok perdülete határozza meg, amely idővel és a méret növekedésével veszít a sebességéből az impulzus momentum törvényszerűségének megfelelően.

Ennek megfelelően egyre kisebb és kisebb magok keletkeznek. A stelláris rendszer központi alfa csillaga lesz a legnagyobb, majd a béta csillag következik. Őket követheti a gamma és delta csillag, melyek Jupiter méretűek, de akár kisebbek is lehetnek. Hogy lesz-e ezekből valódi törpecsillag azt sok egyéb tényező befolyásolja.

Amennyiben elég sok idő telik el a planetarizáció során, akkor a szuper tömegű mag olyan csillagport vonz maga köré amely szilárd burkot alkot a mag felületén. A spontán fisszió ebben az esetben is be fog indulni, de a mag ekkor már nem válik láthatóvá a belső, zárt láncreakció miatt.

Ezzel szemben a mag felső rétegeiben keletkező hő megolvasztja a rárakódott rétegeket, amely első sorban szilicium, vagy valamilyen szilicium alapú ásványi kőzet (kvarc).

A planetáris evolúció során 2 igen fontos dolog történik még:

 1. további könnyebb atomok keletkeznek a nukleáris fisszió láncreakciójában, s ezek az elemek az olvadt mag magas hője (100-200 ezer C fok) miatt folyamatosan a felszínre törnek.
 2. a nukleáris folyamat igen erős, dipólusú elektromágneses teret hoz létre. Ezt az erőteret a primer mezők szabályai határozzák meg, ezért igencsak eltérő a geofizika által megalkotott és közismert modelltől.
az elsődleges mező az állandó mágnes polaritásával

A primer geoelektromágneses mező modelljét, mint kutatásaim egyik fontos részét az alábbi ábrán mutatnám be:

A fenti modell alapján érthetővé válik az is, hogy miért nem az Egyenlítő mentén sivatagosodik a bolygónk, hanem a térítők mentén. Az északi és déli mágneses erővonalak kereszteződése a térítők vonalán olyan interferenciát eredményez, amely nem képes a káros gamma sugarakat megfékezni.

A planetáris evolúció törvényszerűségei okán hasonló elektromágneses mezőt találunk más bolygókon is a Naprendszerben, pl. a Jupiteren és a Szaturnuszon.

A fenti képnél is meggyőzőbb azonban az a jelenség, amit az asztrofizika csak “fura” vagy megmagyarázhatatlan hexagon forma megjelenéseként értelmez, és immár a Szaturnusz fagyott légkörében is megfigyelt:

A jelenség ugyancsak David LaPoint elsődleges mező kutatásai alapján értelmezhető! A hexagon forma ugyanis a mágneses mezők északi és déli pólusainál kialakuló jellegzetes erőtér.

a mágneses pólus erőterébe helyezett acél golyók elrendeződése

Jelen blogommal arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy korunk tudományai igencsak ingatag lábakon állnak!

by Joe Fedor

2020. július 04.

Posted in Astronomy, Astrophysic, Geology | Tagged , , , | Leave a comment

Latest News on Missing Flight MH 370

Follow All the Latest News on Missing Flight MH 370

 

140320172336-n-kosik-airplane-insurance-00003317-1024x576

The Malaysia Airlines flight MH370 from Kuala Lumpur to Beijing lost on 8 March 2014.

12:41 a.m.: Malaysia Airlines Flight MH370 takes off from Kuala Lumpur International Airport in Malaysia heading for Beijing, China. The plane shows up on radar two minutes after taking off.

The plane has traveled four Chinese engineer and businessman who had been transported a top-secret, ultra modern strategic management plans for missile and electronic components to Beijing. They were  business partners of mr. Rotchild- according to the news.

The first news also appeared, later, not a single word was mentioned that 4 or 5 passengers ‘missed’ boarding. In particular, because the check-in took place and their luggage were also on the plane! These packages are removed from the plane before departure! Or someone others … The mysterious passengers disappeared and never, no one listened to them. The persons remain unknown.

– 12.41 éjjel: Malaysia Airlines MH370-es járat (Boeing 777-es) felszállt Kuala Lumpur International Airport  Malaysia-ról Peking, Kína irányába. A gép 2 percig volt látható a radaron.

A gépen 4 kínai mérnök-üzletember utazott, akik egy szupertitkos és ultramodern hadászati rakétairányítás terveit és elektronikai alkatrészeit szállították volna Pekingbe. Ők – a hírek szerint – mr. Rotschild üzlettársai voltak.

Az első hírekben még szerepelt, később egyetlen szó sem esett arról, hogy 4, vagy 5 utas “lekéste” a beszállást. Különös, mert a check-in megtörtént  és a csomagjaik is a gépre kerültek! Ezeket a csomagokat még az indulás előtt eltávolították a gép rakteréből! Vagy valaki másokét… A titokzatos utasok eltűntek és soha, senki nem hallgatta ki őket. Személyük ismeretlen maradt.

 

malaysia-airlines-projected-path

Not an accident!

Retired_pilot_talks_about_missing_Malays_1416750000_3440826_ver1.0_640_480

 

 

 • – 12.41 éjjel: Malaysia Airlines MH370-es járat (Boeing 777-es) felszállt Kuala Lumpur International Airport  Malaysia-ról Peking, Kína irányába. A gép 2 percig látszott a radaron.

 

 • 1:07 a.m.: The last automated data transmission is sent from the plane. U.S officials told ABC News they believe that sometime after this transmission the data reporting system was shut down. Sometime after this transmission Kuala Lumpur’s air traffic control tells the plane’s pilot they are handing off to air traffic control based in Ho Chi Minh City, Vietnam. The pilot responds, “All right. Good night.”
 • – 1.07 éjjel: 26 perc repülés után az utolsó adatok érkeztek a gép automatikus transzponderéről. U.S. szakértők szerint ezt követően a transzponder kikapcsolt. Majd később a Kuala Lumpur légi irányítás közölte a pilótákkal, hogy átadta a gépet Ho-Chi-Minh City, Vietnam légiirányításának. A pilóták válasza: “Rendben, jó éjt!”)

 

 • – 1:21 a.m.: The plane’s transponder, which transmits location and altitude, shuts down. Sources told ABC News that U.S. officials are “convinced that there was a manual intervention.”
 • – 1.21 éjjel: 40 perc repülés után, 900 km/h utazó-sebességnél a gép transzpondere (amely a helyzetet továbbította a légi irányítás számára) lekapcsolt. U.S. hivatalos nyilatkozata az ABC News számára: “a beavatkozás manuálisan történt”.

 

 • – 1:22 a.m.: MH370 should have come to the navigational way-point called Igari point. Before it reached this point, Vietnamese air traffic control noticed they had lost contact with MH370, according to the Vietnam’s Civil Aviation Authority.
 • – 1.22 éjjel: az MH370 az Igari Pont-nak nevezett navigációs pont felé tartott, de mielőtt elérte volna, a vietnami légi irányítás jelezte, hogy elvesztették a kapcsolatot a géppel (a Vietnam’s Civil Aviation Authority szerint).
 • – 1:30 a.m.: The last moment that the plane was seen by Malaysian radar.
 • – 1:30 éjjel: a gép utoljára látszott a maláj légi irányítás radarján
 • – 1:38 a.m.: Air traffic control in Ho Chi Minh City informs Kuala Lumpur air traffic control about the signal loss. Ho Chi Minh City asks two other planes to contact MH370. Neither plane is able to raise the pilot of MH370. At least of the planes report getting a “buzz signal” and no voices, then losing the signal.

At this time the plane has turned westward, toward India. Meanwhile it descended below radar detection height and avoided the Malay populated areas. There were took the control of the plane from the outside –  based on the information later.

 • – 1:38 éjjel: Ho-Chi-Minh City légi irányítás tájékoztatta Kuala Lumpurt, hogy elvesztették a gép jelét. Vietnam felkért 2 közeli gépet, hogy vegyék fel a kapcsolatot az MH370-nel. Az egyik el is érte a pilótát, de végül csak zaj érkezett, hang nélkül, azután teljesen elveszett a jel.

Valamikor ebben az időben fordult a gép nyugati irányba, India felé. Közben a radarok érzékelési magassága alá ereszkedett és elkerülte a maláj lakott területeket is. A későbbi információk alapján kívülről átvették a gép irányítását.

-2:15 a.m.: A Malaysian military defense radar pick up a plane that is hundreds of miles west of MH370’s last contact point. It’s unclear if that is the missing plane

In the same time has been see an English couple (who was on the Southern Indian Ocean sailing on yacht and was headed toward to Malaysia.) The MH370 was already in flames and thick black smoke, and two other aircraft “pulled” behind.
The attendants were fighters.

 • – 2:15 éjjel: A maláj katonai-légvédelmi radar több száz mérföld távolságból érzékelte a gépet, Nyugatra az utolsó kapcsolati ponttól. Az tisztázatlan, hogy a gép azonos volt-e az eltűnt géppel.

Körül-belül ekkor láthatta a gépet az angol házaspár, akik yachjukkal a Dél-Indiai Óceánon éppen Malaysia felé tartottak. Az MH370 ekkor már lángokban állt, és sűrű, fekete füstöt, valamint 2 másik repülőgépet “húzott” maga után.

f-16-j

A kísérők feltehetően vadászgépek voltak.

article-2579955-1C45E0A800000578-807_634x992

 

malaysia-airlines-flight-mh370

news.yahoo.com/woman-claims-she-saw-missing-malaysian-air-flight-173405219.html

British woman Katherine Tee is saying she spotted what she believes is the missing Malaysian Air flight MH370 while she was sailing.

She saw in early March, but is only now coming forward because she did not believe her eyes at the time.

Tee said that while she and her husband Marc Horn were sailing across the Indian Ocean from India to Thailand, she spotted what looked like a plane on fire during the night of March 7. She thought she was hallucinating, but after the media coverage, she looked up the flight plan of the aircraft and discovered their journeys intersected, Business Insider reports.

“It caught my attention because I had never seen a plane with orange lights before so I wondered what they were,” Tee said. “It looked longer than planes usually do. There was what appeared to be black smoke behind it. Since that’s not something you see every day, I questioned my mind. I was looking at what appeared to be an elongated plane glowing bright orange, with a trail of black smoke behind it. It did occur to me that it might be a meteorite. But I thought it was more likely that I was going insane.”

The more interesting observation Tee made was that the plane was not alone.

“There were two other planes well above it — moving the other way — at the time,” she said. “They had normal navigation lights. I remember thinking that if it was a plane on fire that I was seeing, the other aircraft would report it.”

Since authorities still haven’t found the plane, Tee feels bad for not saying something sooner.

“Will this help the authorities of the families get closure? I have no idea … but I chose to sweep it under the carpet and now I feel really bad,” she said. ”Maybe I should have had a little more confidence in myself. I am sorry I didn’t take action sooner.”

The search for the missing flight still continues.

Woman Claims She Saw Missing Malaysian Air Flight While Sailing In Indian Ocean

 

new_search_area_zps9c88f117

f5ae54d00bb1b88f596790db5db700a2

Misleading search off the coast of Australia:

flight-mh370-6

BigStoryMap140404c

While the search in process by the coast of Australia, the debrishes of the flight MH370 and the body of the passangers have removed and destroyed…

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

911 = ROTHSCHILDS MAFIA RUN ISRAEL DID IT

very important to know!

Concise Politics -- Your Time should NOT be wasted.

911 = ROTHSCHILDS MAFIA RUN ISRAEL DID IT

BB Frank LOWY Larry SILVERSTEIN

SILVERSTEIN PULL IT

Click for Source Information on 911

Evidence for the proposition that the Israeli state was the prime mover behind the events of 911

911 = Event that fundamentally changed the dynamics of global geopolitics = So who are the Perpetrators?  Both motive and means?

FACT:  911 Commission or Official Narrative is an absurdity.

FACT:  Just two organizations in the world could do 911 = Had the Expertise + Motivation + Assets + Access + Political Protection = CIA + MOSSAD = Motives dovetailed perfectly with the Neocon PNAC agenda = “…a catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor” to mobilize US public opinion for already planned wars = Destroy Israel’s enemies and ROB ASSETS AND LAND IN THE MIDDLE EAST for THE ROTHSCHILDS MAFIA!

FACT:  ROTHSCHILDS MAFIA ORDERED IT AND CIA with MOSSAD did 911.

STEP #1 = NECESSITY…

View original post 331 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brain-like Multiverse

Multiverse as a Brain

Multiverse-theory

The Black Hole-theory

by Joe Fedor

The idea of the universe as a ‘giant brain’ has been proposed by scientists – and science fiction writers – for decades. But now physicists say there may be some evidence that it’s actually true. In a sense.

According to a study published in Nature’s Scientific Reports, the universe may be growing in the same way as a giant brain – with the electrical firing between brain cells ‘mirrored’ by the shape of expanding galaxies.
The results of a computer simulation suggest that “natural growth dynamics” – the way that systems evolve – are the same for different kinds of networks – whether its the internet, the human brain or the universe as a whole. A co-author of the study, Dmitri Krioukov from the University of California San Diego, said that while such systems appear very different, they have evolved in very similar ways. The result, they argue, is that the universe really does grow like a brain. The study raises profound questions about how the universe works, Krioukov said. “For a physicist it’s an immediate signal that there is some missing understanding of how nature works,” he told Space.com.
The team’s simulation modelled the very early life of the universe, shortly after the big bang, by looking at how quantum units of space-time smaller than subatomic particles ‘networked’ with each other as the universe grew. They found that the simulation mirrored that of other networks. Some links between similar nodes resulted in limited growth, while others acted as junctions for many different connections.
For instance, some connections are limited and similar – like a person who likes sports visiting many other sports websites – and some are major and connect to many other parts of the network, like Google and Yahoo. No, it doesn’t quite mean that the universe is ‘thinking’ – but as has been previously pointed out online, it might just mean there’s more similarity between the very small and the very large than first appearances suggest. (from huffington post)
Multiverse-theory
I think, our Universe is a parcel of the whole Multiverse. This means, that our Universe is as a Brain Cell (as Neuron) only!
As we have more parallels (like between the Solar-systems and the atomic structure), have to understand that our Universe is a real surprise!
naprendszer_2 atom2

 (Have to note, we have a good reason to think, that the electron shell contains one electron only, Otherwise, the electrons, which have lightspeed, and oscilling (orbiting) by more billion Hertz (spin/secundum), could causing many accident collisions. This means, there are no possibility to cross the shells by each other!)

The Multiverse

The Shape of the Multiverse – like the component Universes – is quasi-spherical.

The interoperability of  the Universes are limited – eighter for the Light or the Electromagnetic Waves too.

The Universes are stable, but not closed. The interoperability is possible throughout Gates. The Universes exchange solar Material throughout this Gates.

De facto, every Galaxies have a same Gate, what is „one way” – Exit or Entry.

Multiverse complex7

The Black Hole

So, the Gate, what is Exit in the first Universe, that is works like an Entry in the second One.

Black Hole2

The Matter moves from the first Universe to the other Universe by the blended space.

The Shape of the Gate is a Thorus.   By the Entry is no gravity Power. This Thorus works like Vortex with extreme strong Vacuum Power. The Spin of the Vortex is also extreme high speed, what is 80-90 % of the critical spin-speed.

BH3

According to Steven Hawking, the Black Hole is a Vacuum-Cleaner of the Galaxy.

There are no gravity Force of the Black Holes.
The Force of It is a Vacuum! A Vacuum, what is spinning with terrible speed. So, when the Matter goes throughout to the other Universe, there is a large Explosion in the first Time.

The Stars have a Spin as 70-80% of the critical spin-speed. When the Star reach the Vortex of the Black Hole, the Star moves into the Centre of the Black Hole, where the Spin of the Vortex adding to the Spin of the Star.

 

BH works2

This causing a terrible nuclear Explosion, which is brakes the Star down into Components. This Explosion is accompanied by Emission of X-Rays, which can be experienced through Measurements.By the other End of the Black Hole ejects the cosmic Matter as ionized Dust (pre-Nebula).

So, the old, of exhaust Stars are collected by the Black Holes, which is destroy Them. The other part is, that the aging stars lose not weight only, but those lose spin-speed too, cause of the argument momentum (better name is spin-pulse!). In the aging Solar-system increase the distance of the planets continously. (By this way, the Sun has lost the Pluto, forexample.) When the Planetary System diameter increases, the speed of the host Star is decreases. The structure of the system endandered over a limit, so have to give energy to It.  The only way, to increase the spin-pulse, that have to destroy the system by the Black Hole.

This means, the Black Hole is the Spinner of the Multiverse.

Planetary

The work of the Black Hole is not continous.
If we can prove to that is destroys the oldest Stars, we get two Ways:

1., The Black Hole has controlled in Real Time
2., The Black Hole has a Program to this Process

The other End of the Black Hole is an Entry, which is a Quasar in the first time, and works later as a Pulsar.

quasar600px-Chandra-crab

Quasar and the Vela Pulsar

Vela_Pulsar_jet

The exploded cosmic Matter – which is comes from the first Universe – ejaculating to the second One. This ionized, hot Dust and Gas plasma gives the Matter of the Pre-nebula. (see my  other post please: Black Hole Mistakes)

first-recorded-supernova-rcw86

The Black Hole never goes to full, therefor never can reach the critical Mass.

That is a fact, the Black Hole never can be a begin of a gigantic, cosmic Explosion. And a gigantic explosion never can gives spin-pulse energy (argument momentum).

The function of the Black Holes, that cleaning the Galaxies from the old, of spent Stars, and giving new spin energy to the Planetary Systems. Every Galaxies have a Black Hole, what means: the sum of the Black Holes are more Billion.

Astronomers found more Dozens of Black Holes, those work have stopped for a while or forever… The only confusion is, the astronomers observed many Black Holes, which were newborn Planetary Systems only!

Supermass

 

Credits to NASA and space.com

All rights reserved
Joe Fedor
05.06.2013.
Posted in Astronomy, Astrophysic | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Deep Underground Military Bases ( D.U.M.B. )

Deep Underground Military Bases 

By now, I am clear on a few simple facts.

1) There are many secret underground and undersea bases and tunnels.

2) They can be impressively large and surprisingly deep. 3) They contain sophisticated technology.

4) Many thousands of people are involved in constructing, operating and maintaining these facilities.

And 5) they are located all over the world.

One of the best known underground facilities in the world is at Pine Gap, near Alice Springs, in the geographical middle of the vast, Australian outback. Even though this base is located in Australia it is really the American military and espionage alphabet soup agencies who administer and operate it. Officially, the Pine Gap facility is a spy satellite intelligence facility, that the Americans use to monitor global satellite communications. If you type the key words Pine Gap or Pine Gap base in a major search engine such as Google or Yahoo, you will get hundreds of thousands, even millions of responsive links. Not all of these links have to do with base at Pine Gap, Australia, but many of them do. You could probably spend years investigating just this one base. However, short of joining the CIA and signing your life and soul away to enter the black world of compartmentalized, special operations you would never be permitted to enter the underground levels at Pine Gap.

More thought-provoking images of tunnel boring equipment:

 

 

 

That having been said, for 20 years, maybe more, I have been hearing rumors and stories about a large underground base at Pine Gap. I find the stories perfectly credible, because the U.S. military and espionage agencies have a well documented history of creating underground bases in the United States. There is no reason why they wouldn’t do abroad, what they do in the USA; on the contrary, there is every reason to think that they would. One of the most eye-popping of these stories was related to me several years ago, second-hand. It was so outlandish that at first I thought it was so far beyond the pale that it could not possibly be true.

But I have to confess that as my knowledge of the missing trillions of dollars from the coffers of the Pentagon and other American government agencies has grown, and as I have come to appreciate the Mafia-like nature of the U.S. Federal government and the mega-corporations and multinational conglomerates with which it transacts all manner of undertakings, from A to Z, my mental horizons have broadened to encompass thoughts and levels of understanding to which I was simply unconscious in the past. According to my source, circa the year 1981 the base at Pine Gap was planned to be extended vertically to a depth of 8 miles, with 400 levels or “floors”, if you will, spreading out laterally underground across 20 or 25 miles, and designed to ultimately accommodate 250,00 inhabitants, or more.
In other words, the Shadow Government intended to make a mid-size city underground at Pine Gap. I now find myself wondering if they did make an underground city there. And if the answer is in the affirmative, who lives there? Do they live there voluntarily, of their own free will, or are people held there against their will, in bondage? And what is the purpose of such a large facility, assuming such a big, underground city has been constructed?

The United States government has lied to its own citizens, and to the rest of the world, about so many policies, so often, so massively, for so many years, and I find myself in possession of such a wealth of persuasive evidence, both direct documentation and suggestive circumstantial evidence of myriad clandestine underground facilities and unknown numbers of secret undersea bases, as well, that I cannot any longer put any arbitrary, preconceived limits that I might have formerly held on the true extent and size of the secret underground and undersea bases and tunnels on this planet. Secrecy and compartmentalization have run completely amok, funded with trillions of dollars of black budget money, and enabled by jaw dropping, cutting edge technology straight out of a science fiction movie.”

Posted by  and Joe Fedor

Stargates (Portals)

[Portals are doorways to other locations. They have this technology to go to the Moon, Mars, etc.]

Stargate Detroit by Chad Stuemke Hart Plaza may be an urban portal or even a stargate considering the large amounts of gateway and stargate symbolism found on the park grounds. Let me clarify the kind of stargate we will be discussing today. A stargate can be perceived or referred to in several different ways. There is of course the classic stargate made popular in science fiction programs. Generally in that instance it will be portrayed as a transportation device that can relocate people or objects across galactic space from locations on Earth at less than the speed of light

“A Stargate may be a place on Earth that is a shamanic-trance portal to other worlds where energy pulsing(ringing) from our star, from other stars or star systems is easily received.” One of this Stargate located to the Antarctica too.

–William Henry (American Rite)

Denver Airport  

(free license)

A man named Phil Schneider claimed during the last year of construction that the underground airport system was being connected to a deep underground base. The base is at least 8 levels deep, with a 4.5 square mile underground city and an 88.5 square mile base underneath the airport. Alex Christopher, Author of Pandora’s Box and Pandora’s Box II – an expose of the British instigation through Washington D.C. over the last 200 years – adds, “It is very unusual that they would allot a 50 square-mile area on the surface at which to locate an airport in the middle of nowhere unless they really planned to use it for something very unusual later. There is a 10-mile, 4-line highway out to this airport, and there is nothing out there in between the airport and Denver. Not even a service station, at least in September 1995.”
    So why is an author of anti-British smears talking about the DIA? It turns out that, according to Christopher, the Queen of England has been buying up a lot of property in Colorado under a pseudonym. Along with the Crown, the CIA has a naturally great interest in the area. Rodney Stitch, author of Defrauding America, claims to have a copy of a tape of a CIA agent paying off the mayor of Denver to get the airport built, to the tune of $1.5 million. Nazis have an interest in the area as well, as much of the DIA’s symbology refers cryptically to the Black Sun, some sort of Nazi secret occult worship. (Colorado had long been a strong center for the neo-Nazi movement, most notably through the June 1984 assassination of radio talk-show host Alan Berg.) Daddy’s Little Princess: JonBenét Ramsey & The Air In Colorado

Outside the Airport stands a 32 ft tall statue of a rearing blue Mustang. This horse has alternately been referred to as “Bluecifer,” “Satan’s Steed” and “Blue Devil Horse

The Rockefellers monopolized American medicine in the 1920s. They, along with I.G. Farben, Germany’s leading industrial organization, held the monopoly on the world’s chemical and pharmaceutical industries. The Rockefellers and I.G. Farben worked together before World War II and during World War II. For all practical purposes, the Rockefellers and I.G. Farben were the Third Reich.

But then, unfortunately, if you’re a true researcher, you don’t even stop there. Suddenly you get laid out all of the other more insidious, more horrifying documentation, such as who also gave rise to Hitler’s racial hygiene program – they’re the same people. They funded it. It was the Rockefeller family that built and funded the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Eugenics and Human Heredity, which was run by Swiss psychiatrist Ernst Rudin, who was named president of the worldwide Eugenics Federation in 1932.

    Now that’s real well articulated in that book published by St. Martin’s by Aarons and Loftus called The Secret War Against the Jews. And also another very good book by Little Brown called Martin Bormann: Nazi in Exile. Martin Bormann, like Hitler, was never found. It’s only come out recently on the History Channel that they admit it’s likely that the carcass that was found in the bunker in Berlin was not Hitler’s. I just saw that the other day on the History Channel. It was either the History or Discovery Channel, one of the two. Martin Bormann is clearly known to have skipped town and was never found.

    This was Germany’s principle money man. He was in charge of the Nazi war chest. The entire German economy was under his direction. He was the liaison with the banksters, the Rockefellers. He laundered half of the remaining Nazi war chest through the Chase Manhattan Bank. The Paris branch, which remained open throughout the German occupation of France. And of course there was congressional testimony as to how the Rockefeller family and Standard Oil were operating and making fortunes off both sides during World War II.

    When Hitler and Martin Bormann knew they were going to lose the war, they invested their treasury in 750 corporations to produce a monopoly over the world’s pharmaceutical and chemical industries. Hitler and Bormann invested heavily in Merck and other pharmaceutical companies. They not only knew that would be a good way to make money as a future investment, but they also knew that, given the Holocaust, you can mass exterminate people through chemicals, gasses and pharmaceuticals. You can take people out untraceably that way.

    So that was the target and primary objective for the rise of the Fourth Reich.
    That’s what’s going on today. The Nazis planned for it, they even had a term for it – “neue Ordnung,” which means New Order, New World Order. This today, this New World Order, is the rise of the Fourth Reich. This is precisely what they envisioned and then carried out.


Anubis 

    The populations that have traditionally been targeted for genocide. I have a series of slides taken just weeks ago from the Denver Airport. There’s a capstone, a dedication stone in the main terminal building of the Denver Airport dedicated to the New World Airport Commission by the Freemasons. And there’s a big mural – a huge, beautiful, colorful mural – that is dedicated to the extinct species. And in the foreground, against the horrific backdrop of flames and destruction, there are three open coffins. THE SATANIC NAZI FLU CONSPIRACY by Jim Redden

…..“One of Alex Christopher’s specialities is the new Denver Airport which is reputed to be a cover for a deep underground reptilian-human base. It is certainly a strange place. The first time I spoke on these conspiracy subjects in the United States was in Denver in August 1996, and I’d landed at Denver Airport with no idea of its background. Even so, as soon as the plane landed I’d felt a very strange energy, very weird and unpleasant. The airport was built at enormous cost on open land a long way from Denver and it is full of Masonic symbols. There are also Gargoyle, the winged reptile figures that you find on the stately homes of the reptilian aristocracy in Britain and on the churches amid great cathedrals of Europe which were built by the Brotherhood network.


Gargoyle
    There are also gargoyles on a building in Dealey Plaza where President Kennedy was assassinated and now they turn up again, in a modern airport built on an alleged underground, reptilian base. Gargoyles are symbols of the reptilians and that is why you will find them at Denver Airport. The capstone or dedication stone at the airport is marked with the classic compass symbol of the Freemasons and it stands in part of the terminal called The Great Hall, another Freemasonic term. On a wall is a grotesque mural full of malevolent symbolism, including three caskets with dead females in them: a Jewish girl, a Native American and a black woman; Another girl is holding a Mayan tablet that tells of the destruction of civilisation. A huge character, described as a ‘green Darth Vader’ by Alex Christopher, stands over a destroyed city with a sword in his hand and women are walking along a road holding dead babies. All the children of the world are depicted taking weapons from each country and handing them to a figure of a German boy with an iron fist and an anvil in his hand. Denver is apparently scheduled to be the headquarters of the Western sector of the United States under the fascist global state called the New World Order which is planned beyond the year 2000. Atlanta is said to be the centre for the Eastern sector and I remember thinking some years ago how the design of Denver and Atlanta airports were so similar – now I know why.  WHO ARE THE DRACONIANS? Case Files of Branton

One of the murals is called “Children of the World Dream of Peace”.  Awww, isn’t that nice?  Well, it would be, if it weren’t for the fact that the mural depicts genocide, famine, military oppression, and death.  Hovering over the “children of the world” is a grotesque alien-like, Nazi-esque,  gas mask wearing uniformed figure, who is in the act of spearing the Dove of Peace with a giant sword.  He is surrounded by women holding dead babies.  There are dead children lying in coffins, and kids with swords wrapped in their nation’s flags.  The mural is covered with images of war and death. http://extraordinaryintelligence.com/970/the-unexplained/mysterious-murals-and-monuments-at-the-denver-airport/

 

List of Tunnels (uncomplet):

Tunnels

 

 

ALASKA 1. Brooks Range, Alaska 2. Delta Junction, Alaska 2a. Fort Greeley, Alaska. In the same Delta Junction area.

ARIZONA 1. Arizona (Mountains) (not on map) Function: Genetic work. Multiple levels 2. Fort Huachuca, Arizona (also reported detainment camp) Function: NSA Facility 2. Luke Air Force Base 3. Page, Arizona Tunnels to: Area 51, Nevada Dulce base, New Mexico 4. Sedona, Arizona (also reported detainment camp) Notes: Located under the Enchantment Resort in Boynton Canyon. There have been many reports by people in recent years of “increased military presence and activity” in the area.5. Wikieup, Arizona Tunnels to: Area 51 6. Yucca (Mtns.), Arizona

CALIFORNIA 1: 29 Palms, California Tunnels to: Chocolate Mts., Fort Irwin, California (possibly one more site due west a few miles) 2: Benicia, California 3. Catalina Island, California Tunnels to: I was told by someone who worked at the Port Hueneme Naval Weapons Division Base in Oxnard that they have heard and it is ‘common rumor’ that there is a tunnel from the base to this Island, and also to Edwards Air Force Base, possibly utilizing old mines. . 4. China Lake Naval Weapons Testing Center 5. Chocolate Mountains, California Tunnels to: Fort Irwin, California 6. Death Valley,California Function: The entrance to the Death Valley Tunnel is in the Panamint Mountains down on the lower edge of the range near Wingate Pass, in the bottom of an abandoned mine shaft. The bottom of the shaft opens into an extensive tunnel system

7. Deep Springs, California Tunnels to: Death Valley, Mercury, NV, Salt Lake City 8. Edwards AFB, California Function: Aircraft Development – antigravity research and vehicle development Levels: Multiple Tunnels to: Catalina Island Fort Irwin, California Vandenburg AFB, California Notes: Delta Hanger – North Base, Edwards AFB, Ca. Haystack Buttte – Edwards, AFB, Ca. 9. Fort Irwin, California (also reported detainment camp) Tunnels to: 29 Palms, California Area 51, Nevada Edwards AFB. California Mt. Shasta, California 10. Helendale, California Function: Special Aircraft Facility Helendale has an extensive railway/shipping system through it from the Union Pacific days which runs in from Salt Lake City, Denver, Omaha, Los Angeles and Chicago 11. Lancaster, California Function: New Aircraft design, anti-gravity engineering, Stealth craft and testing Levels: 42 Tunnels To: Edwards A.F.B., Palmdale 12. Lawrence-Livermore International Labs, California The lab has a Human Genome Mapping project on chromosome #19 and a newly built $1.2 billion laser facility 13. Moreno Valley, California Function unknown 14. Mt. Lassen, California Tunnels to: Probably connects to the Mt. Shasta main tunnel. 15. Mt. Shasta. Function: Genetic experiments, magnetic advance, space and beam weaponry. Levels: 5 Tunnels to: Ft. Irwin, California North 16. Napa, California Functions: Direct Satellite Communications, Laser Communications. Continuation of Government site. Levels: Multi-level Tunnels to: Unknown Notes: Located on Oakville Grade, Napa County, Ca. 87 Acres 17. Needles, California Function unknown 18. Palmdale, California Function: New Aircraft Design, anit-gravity research 19. Tehachapi Facility (Northrop, California – Tejon Ranch Function: Levels: 42 Tunnels to: Edwards, Llona and other local areas Notes: 25 miles NW of Lancaster California, in the Tehachapi mountains. 20. Ukiah, California, Function unknown

More pictures of Denver Airport:

 

 

Posted in conspiracy, criminal, Geology, History, military, politics, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

CRASH AERIEN. Vol MH17 de la Malaysia Airlines: ce contrôleur aérien qui a trahi Kiev

Some properties to the facts

Allain Jules

alexPar Alexandre Sivov

Un contrôleur aérien de l’aéroport Boryspil à Kiev, de nationalité espagnole, connu sous le pseudo Carlos Spainbuca a fait des révélations que Kiev aura du mal à nier. En accusant précipitamment les pro-russes, Kiev montrait clairement qu’il avait quelque chose à cacher…

View original post 169 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Facts to the destroyed MH17

Last facts to the murder

Malaysia Airlines, MH17 Amsterdam – Kuala-Lumpur  17. juni 2014.

I have found on the Internet (in posted news of Yahoo) a remarkable script with photos, which pictures contain more evidences of the destroying of flight MH17. On the pictures of the debris parts discovered some traces of machinegun bullets, which marked out on the cockpit picture by red circle. Based on the pictures it is almost certain that there they were gave shots at the flight MH17 – before destroyed by the missile(s). At first glance, caliber 25-35-mm of machine-gun bullets traces are visible in the pictures. Two holes on the cockpit debris – those was  targeted shootings -, and one on the unidentifiable, silver debris

Cockpit2

maláj gép4

maláj gép5

maláj gép1

By the moment of tragedy, there were detected a SU-25 fighter airplane – without any identification signal, but believed with good reason, that was an Ukrainian fighter – near to the flight MH17.  The SU-25 is factorially armed with a caliber 30 mm cannon, which is equipped with a laser targeting aid as well. It is capable of delivering highly accurate shots within 2 kms.

So it is understandable, why the MH17  has turned from the designated air corridor with 14 kilometers to North, where the devastating missile was hit (according to the Russian Ministry of Defense).

planes

What is more, the MH17 has gave no mayday signal, cause of the radio-traffic were blocked by the SU-25!

(You can check some of datas by the statement of the Russian Ministry of Defense. )

I believe, that this vile provocation – wich has took the life of 300 people, including 80 children – will be discovered soon, and also hope that this discovery will contribute to uncover the truth.

So, You have to collect and keep as safety every parts of debrises, as evidence of this murder.

I’m so sorry for every Victims and for the concerned Families of this tragedy!

And the verylast news:

http://www.globalresearch.ca/the-causes-of-the-mh17-crash-are-classified-ukraine-netherlands-australia-belgium-signed-a-non-disclosure-agreement/5397194

Only one question: WHY???

The reaction of wise people:

http://www.strategic-culture.org/pview/2014/08/31/dutch-intellectuals-apologize-to-putin-for-lies-on-mh17-syria-ukraine.html

source: http://news.yahoo.com/photos/shrapnel-damage-on-malaysia-plane-consistent-with-missile-strike-1406049495-slideshow/

Jozsef Fedor (Eindhoven)

Posted in conspiracy, criminal, flight, History, military, politics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Atlantis not lost!

ATLANTIS has not lost!

(Our knowledge is too poor only…)

Atlantida+Mu 1MY

Introduction

 • Many people heard about the ancient lost Island of Atlantis. The legend is living in the Heart of many Civilization, from the ancient Egypt, trough Hellas until present days.
 • The Story has begun with the Priest of Sais. They gave it to Solon, Solon gave to Critias, and Plato has got it from Critias.

ősi Libia és Kisázsia

The  Ancient Libya and  Asia Minor there those were cca. 7000 kms (4375 miles) combined! In the begin of this job I have thought, it is extreme, and was just 3000 kms (1875 miles).

But, as We see later,  Atlantis – or better name is Atlantida – were not an Island only . There were a Continent! That has contained Seven Kingdoms and many Islands, and one of that was the Island of Atlantis (according to Rudolf Steiner).

(Map of the World according to Herodotus and any datas according to the Wikipedia)

Herodotus_world_map-en.svg

Many Myths and Legends based on Atlantis

ATLANTIS  – The Theory

 • One day, in the year 9000 BC, the Island of Atlantis demolited by Asteroid, Earthquakes and cause of many active Volcanoes together.
 • According to other Theory, it has happened in the year 11600 BC
 • In this Chataclysm, the giant Island has exploded and has sank into the bottom of the Atlantic Ocean, only in one day

What is fact?

 • To lose of a giant Island without any wake is impossibile!

The Evidence

 • You will see, it has not happened to Atlantis
 • The Island of Atlantis has NOT lost!
 • I have an ancient Inka Map draft, origins of Peru:

Atlantida és Mu ősi térképe 2

…and I have an other Map, according to Athanasius Kircher:

Kép1

After long-long time, I can to recognise and to identify…

I knowing this Island!   This is exists on this Earth right now!

                                     In the present Days!

 The problem is the next one:

We have a great Confusion, cause the old Pangea Maps, what are exists,  those are wrong also:

8.-pangea_07sep2007 pangea-map-01

rossz pangea old Pangea by Google Satellite Maps

 • The Fault is the same on all Maps, cause there are no rooms for the missing Island on the right Place…
 • We knowing, that Place was between North-America and Africa.
 • And We knowing also, that Island or Continent were Giant, as 3000 or 7000 kms!

So, a new Pangea needed, cause the old one is wrong!

I have rebuilt the Pangea. I have constructed a completly new Map of the ancient Globe. But, I’ve made this of proportional satellite Google Maps! So this Pangea is very precise and has high resolution without any torsions!

Teljes Pangea

Continental Movements

 • In the very first time, the Pangea has an unified Tectonic Plate and named Atlantida.
 • 100 Million Years ago, the Tectonic Plate has broken in the Middle, from the North Pole to the South Pole

The South Part of the Pangea begun to move away from each other. And the North Pole has kept the Position, like a Scissors.

Atlantida+Mu 50MY

 • 50-20 Million Years ago the Tectonic Plate has out and the Mu has broken cause of volcanic Activities
 • broken Between the Northwest- and Southwest-Atlantida horizontally
 • When this Plate has opened, Southwest-Atlantida began to twist out.
 • In the same time, the Scissors has opened more
 • Australia has started to move away from Africa (Southeastern-Atlantida)

Atlantida+Mu 20MY

 • 20-5 Million Years ago only, when the Northern Continents began to move away from each Other, while the Southwest-Atlantida moved continously.
 • Britain, Ireland, Svalbard (Spitsbergen) and Iceland has begun to separate cause of volcanic Activities:
 • Shaping of Atlantis
  • 5-1 Millon Years ago the Northwestern-Atlantida Tectonic Plate has broken and Atlantis has started to move away from the Continent
  • Victoria Islands and Nuvaut Island also started to separate from Atlantis:

Atlantida+Mu 1MY

 • This process has gone until the Years 11600 BC. Our Globe were the same for a long time, with small changes
 • But in the years of 11600 BC changed Everything suddenly. Cause, the Island of Atlantis had a great Volcano, what was active
 • An Asteroid hitted the centre of this Volcano and the South part of Atlantis has exploded. A terrible Earthquake-serie has changed the Shape of the Island. The Southeastern Coast has sank into the Ocean.
 • Atlantis and the smaller Islands started to move to the North Pole. The Explosion has started the movement of the Continents, mainly Northwest-Atlantida also
 • According to other Sources, there were a heavy Battle between two Kingdoms, and some electromagnetic or nuclear Wapon (like the ion-cannon) has destroyed the Capital City of Atlantis. This would be an explanation, how diverged Atlantis from Europe so fast.
 • Cause, the subatomic particles, bosons can give so high energy to the tectonic plates, that the plates move or grow faster.
 • Could has destroyed an other City in the area of Hudson Bay also…

The Statement of the Ancient World

 • Until the Years of 11600 BC there is the South Atlantida Continent moved far away only from the ancient Pangea on His Tectonic Plate. The North Continent was near to the Coast of Africa and Europe!

That Civilization there were on very high level of the Culture and the Science. There was a high-organised society. But the Politic and Moral felt down year by year. So we can say, that Chataclysm was a punishment of the God, like has had Sodom.

 • That explosions there were so big, like thousands of Atombomb of Hiroshima. This caused a Firestorm what has gone all around of the Globe.
 • After this, the Water has went all around. In the same time horrible Smoke flight into the Air. The Sky bacame dark for long-long time.
 • Almost everything has distroyed. The human Civilizations, the Fauna and the Flora also. Some Live remained in the Caves and on the far Lands all around of the World only. And the last glacial Era has begun soon. This was the small Ice Age.
 • The Tectonic Plate of Atlantis has broken, and this Plate got moved stronger and faster to the direction of the North Pole and to left. In few 1000 years the Planet has got the last shape of the Atlantic Ocean. The Island of Atlantis (Greenland) is damaged and is under 1-3 kms of Ice.
 • One part of Atlantis – the Southeastern Coast – is on the bottom of the Ocean. This could be the ancient Capital City of Atlantis, named Metropolis…
 • The glacial age was relatively short, and not so strong, like before. After 8000 Years a new life has begun. The high level Civilization has lost, and the memories, monuments, buildings of the ancient Island are on the subglacial Territory.

Oct. 2014.

The ice of Greenland is melting in present days, cause of the wildfires of Canada (3,3 Million ha), and the volcanoes of Iceland.

All Rights reserved!

Joseph Hun-Fedor

Eindhoven, 28. Sept 2013.

Posted in Geology, History | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Black Hole-Mistakes

Black Hole-Mistakes

I have found many big Mistakes in the astronomical Science:

there is a wrong understanding of the Black Holes, and the Neutron Stars. The Astronomy is confused by the old Theories in present Days.

 AccDisk2   AccDisk1

We have to clerify our Theories about the newborn Planetary Systems, Neutron Stars and the Black Holes in the same time!

What the Scientists observe and name as Black Hole that is not a Black Hole! That is usually a newborn Planetary System, and the Black Hole is even something Else.  The Black Hole has a Vortex around the Event Horizon:

BH3BH2

There is a problem to understand how the Black Hole really works. According to prof. S. Hawking, the Black Hole is the Vacuumcleaner of the Universe. This means, the Black Hole works as a Whirlpool: has no Gravity Force, but has the Force of vacuum and has a spin, what is near to the critical spinning speed (95% of It).

If we can to clerify this Theories, we can find the Dark Matter also, cause the Dark Matter is the Component of every Solar Systems, by this way the newborn Planetary(Solar) Systems too. The Scientists have many oppositional Theories, cause They are observing many newborn Planetary Systems as Black Holes!

So I request Your attantion, please!

First have to clerify: the Black Holes have no an Accretion Disk! (The blue ring is a Vortex!)

BH

The Accretion Disk is a specific of the newborn Planetary System only. This is the main Fact.

Black Hole

1st step to watch, how comes the Matter into the Galaxies:

the phorm of the Matter is ionised Gas, what is hot and concentraited structure of the atomic elements (quantums). This is the 4th phorm of the consistency, as Plasma. (99% of Our Universe is cold Plasma, so the Interstellar Space is not empty.) This ionised cloud is named as Prenebula.

When a new Galaxy born, the first step is the (pre)-Nebula/Globula:

Hannys_voorwerp3Hanny’s Voorwerp (Prenebula)

This Plasma contains high-speed spinning elements, wich spin is near to the critical speed. This elements shaping clusters as superdense cores by many collisions. The Energy statement of this is named as Angular Momentum in the physics, (or moment of momentum, or rotational momentum) officially. The name, Angular Momentum is not so significative. Because the spin determines this state and structure from the first time, when the Plasma explodes into the Galaxy. Better name is the rotational momentum, and the best is the spin-pulse momentum.

Orion Nebula

The elements in the dust get to collide more, and make the shape of high density Cores. By the many collisions of the high-dense cores producing the large, and supermass Nucleus in the Nebula. This gaves the gravity force and fuel of the pre-star. And this pre-star shapes an accretion disk around slowly by his rotation (spin).

Supermass

By this way phorms a Planetary System within the Nebula :     in the Centre of the Planetary System is the Matter  what is compressed by gigant Power. This Energy origins from the spin of the Angular Momentum of the ionised Matter.

Supermass Nucleus

As we see, inside of the Planetary System is a Supermass Centre, what looks like a Black Hole. But NOT! This is a Supermass Nucleus only, what the Astronomers named Black Hole or Neutron Star usually. This Supermass Nucleus is a Protostar really!

AccDisk4.3

The Supermass Nucleus gives the gravity Force of the new Star, and gives the Fuel to the nuclear Reaction the further. The Supermass Nucleus has lot of very heavy Elements, with more Thousends of Atomic Numbers. There is NO nuclear Fusion in the Stars by the first Time: there is a nuclear Fission, to making lighter Elements:

fission

The Elements of our Universe go to an spontaneous fission, if the atomic mass is greater than 92 amu (atomic mass unit)

stellar phase 1

agn_wolli_2 Black-Hole-Center-Galaxy-NGC-5548

Stars by the start of the nuclear Fission. We can see the X-Ray and UV-Ray Waves of the nuclear Reaction, what is not absorbed by the stellar Dust.

pulsar

Star Phase 1

In the Phase 1 are born the Stars as Dwarfs.

blue-star 776px-RedDwarfNASA                                                                       Sirius Beta                                                     Proxima Centauri

The colour Spectrum of the Dwarfs depend of the burning Materials, wich made by the nuclear Fission. So there are Ferrit, Lythium, Magnesium, Nickel Stars, for Example.

Phase 2: Fission and Fusion together:

Sun_parts_big2Illustration of our Sun

Hertzsprung-Russel_StarData                    Hertzsprung-Russel  StarData

PlanetaryEvolution of the Solar System

NGC5548The NGC 5548 is a „Black Hole” officially. But! Where from and how come any kind of matters from It? There has no a Star „eaten”!

Have to note:         Black Holes have no Accretion Disk!

Only the shaping, new planetary System has an Accretion Disk!

The strong X-Ray, UV-Ray and Electro-magnetic Field are the Characters of the nuclear Reaction.

Of course, the Black Hole has the same Characters, when eats a Star, cause the spins of the Black Hole and the Star are added together.   This results critical spinning Speed and Explosion of the Star. (the blue disk is a Vortex, not an accretion disk!)

smallest-black-hole

A real Black Hole:

Black_Hole_Sim_Labeled

The Black Holes are destroy the old Stars and the diasassembled Matters pumped over to the other Place.

Vela_Pulsar_jetA Quasar (where the Matter comes from)
As You see, Qusars working as Pulsar sometimes…
The ejection is the  main character of the Quasars .

E9548502-6E55-4F5F-9FF37BB1CF99E4E1_article

This means, that the Black Hole is an Exit, the Quasar is an Entry of the Universe.

The Matter flows by the blended Space in the whirlpool of vacuum.   The spin of the Angular (Rotation) Momentum origins of the spins of the Black Hole and the destroyed Star added together.

Black Hole2

The Black Holes usually have a spin 95% of the critical spin speed. The oldest Stars have 50-60% of the critical spin speed, cause of the divergence. But, when the Star goes over the Event Horizon, the spin of the Black Hole gives horrible spinning energy to It.

This results cca. 150% of the critical spinning speed of the Star, what is explodes as nuclear bomb. This explosion is a million times greater than what we know. This terrible explosion disassembles the Star to atomic parts and Quantums even (Leptons, quarks, bosons).

Have to note:
the Big Bang Theory is not answer at the question of the most longer-life motion in Our Universe: the Spin
An explosion can gives a horrible energy to movement, but can not to gives spin! So this complex Energy can not to origin of the Supernova explosion. The only Answer is the Spin of the Black Hole, what is pumps over every Matter by Atoms. The Black Hole is the spinner of the Universe really!

We have to talking about the shape of the Galaxies also. There are two phorm of them:

the globular…

20101019magellanf2  astro-galaxis-7g

and the spiral Galaxies:

galaxyhmedium  m33b_norm

As You see above, the spiral Galaxies get the shape by the Black Holes, like Our Milky Way Galaxy too. Cause the shape of whirlpool is made by this vacuum-power of the Vortex. We have a giant BH also, behind the Star Alcyone. We know, that the Milky Way is orbites around the Alcyone, and this cycle is 25 600 year. But Our Galaxy is orbites around a giant BH really, what is behind the Alcyone. The Alcyone is very close to the Event Horizon right now, cause this Star has no orbital way around the BH, they just rotates with the BH together.This means, that the Alcyone is in critical statement, and Our MW Galaxy is a very old one! The Milky Way is near to the End of His Lifetime, and near to the Annihilation…

Appendix:

AccDisk3  BH1

This is not a Black Hole! A Newborn Star when the Fission is starts…

…and a Double Solar system in early state:

mwc656-black-hole-system

Double System with different-state Stars:

black-hole-gas-bubble-100707-02A giant (fission-fusion Star) and a white dwarf.

engine-driven-supernova-explosion-with-accretion-disk   Supernova Explosion

Quasar Jet. The very first moment the ejects of Plasmagas-cloud-black-hole-simulation

A new Star has born:

star2

A new Planetary System:

kialakulas_utkozesek_astr07dec

Sources of the photos:

http://www.space.com/science-astronomy/

Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_fission

NASA.org

The Nuclear History site

All Rights reserved!

 • By Joseph Fedor, science analyst
 • E-mail: joefe777@yahoo.com
 • 17. April 2014.                              Renewed on 1st November 2015.
Posted in Astronomy, Astrophysic | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments